Hlavní stránka Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

by test

A. Úvod

 1. Soukromí návštěvníků našich webových stránek je pro nás velmi důležité a zavázali jsme se je chránit. Tyto zásady ochrany osobních údajů vysvětlují, co děláme s Vašimi osobními údaji.
 2. Souhlas s používáním souborů cookies v souladu s podmínkami těchto zásad při Vaší první návštěvě našich webových stránek nám dovoluje používat soubory cookies při každé další návštěvě našich webových stránek.

B. Shromažďování osobních údajů

Mohou být shromažďovány, ukládány a používány následující typy osobních údajů:

 1. informace o počítači, včetně IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče a operačního systému;
 2. informace o Vašich návštěvách a používání tohoto webu, včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazení stránky a navigace po webu;
 3. informace, jako je e-mailová adresa, které uvedete během registrace na našem webu;
 4. informace, které zadáte při vytváření profilu na našem webu – například vaše jméno a příjmení, profilové fotografie, pohlaví, datum narození, rodinný stav, zájmy a koníčky, údaje o vzdělání a o zaměstnání;
 5. informace, jako je vaše jméno, příjmení a e-mailová adresa, které poskytnete za účelem subskripce našich e-mailů nebo zpravodajů;
 6. informace, které zadáte při využívání služeb na našem webu;
 7. informace, které se generují během používání našich webových stránek, včetně toho, kdy, jak často a za jakých okolností je používáte;
 8. informace týkající se všeho, co nakupujete, služeb, které využíváte, nebo transakcí provedených prostřednictvím našich webových stránek, včetně vašeho jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy a údajů o kreditní kartě;
 9. informace, které zveřejníte na našich webových stránkách za účelem jejich zveřejnění na internetu, včetně vašeho uživatelského jména, profilových fotografií a obsahu umístěných příspěvků;
 10. informace obsažené v každé korespondenci, kterou nám zasíláte e-mailem nebo prostřednictvím našich webových stránek, včetně komunikačního obsahu a metadat;
 11. veškeré další osobní údaje, které nám poskytnete.

Než nám sdělíte osobní údaje jiné osoby, musíte získat souhlas této osoby se zveřejněním a zpracováním těchto osobních údajů v souladu s těmito zásadami.

C. Využívání Vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím našich webových stránek, budou použity pro účely stanovené v těchto zásadách nebo na příslušných stránkách tohoto webu. Vaše osobní údaje můžeme využít za účelem:

 1. správy našich webových stránek a podnikání;
 2. přizpůsobení našich webových stránek Vašim preferencím;
 3. umožnění využívání služeb dostupných na našich webových stránkách;
 4. zasílání zboží zakoupeného prostřednictvím našich webových stránek;
 5. poskytování služeb zakoupených prostřednictvím našich webových stránek;
 6. zasílání výpisů, faktur a platebních upomínek a inkasování plateb od Vás;
 7. zasílání nemarketingových komerčních sdělení;
 8. zasílání Vámi požadovaných e-mailových oznámení;
 9. zasílání našeho e-mailového zpravodaje, pokud jste o něj požádali (můžete nás kdykoli informovat, pokud si již zpravodaj nepřejete dostávat);
 10. zasílání marketingových informací týkající se našeho podnikání nebo aktivit pečlivě vybraných třetích stran, o kterých se domníváme, že by Vás mohly zajímat, poštou nebo, pokud jste vyjádřili souhlas, e-mailem nebo podobnou technologií (můžete nás kdykoli informovat, pokud si již nepřejete dostávat marketingová sdělení);
 11. poskytování třetím stranám statistických informací o našich uživatelích (tyto třetí strany však nebudou schopny z těchto informací identifikovat žádného konkrétního uživatele);
 12.  vyřizování dotazů a stížností vznesenými Vámi nebo týkajícími se Vás souvisejících s našimi webovými stránkami;
 13. zajištění bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům;
 14. ověřování dodržování podmínek používání našich webových stránek (včetně sledování soukromých zpráv odesílaných prostřednictvím naší služby soukromých zpráv); a
 15. pro jiné účely.

Pokud zadáte osobní údaje ke zveřejnění na našem webu, zveřejníme je a jiným způsobem využijeme v souladu s licencí, která nám byla udělena.

Vaše nastavení soukromí lze využít k omezení zveřejnění Vašich informací na našem webu a lze je upravit pomocí správy soukromí na webu.

Bez Vašeho výslovného souhlasu nebudeme předávat Vaše osobní údaje třetím stranám ani žádným dalším souvisejícím třetím stranám pro účely přímého marketingu.

D. Zveřejňování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli z našich zaměstnanců, vedoucích pracovníků, zástupců, dodavatelů nebo subdodavatelů, pokud je to nutné pro účely uvedené v těchto „Zásadách ochrany osobních údajů”.

Můžeme zpřístupnit osobní údaje kterémukoli členu naší skupiny společností (tj. dceřiným společnostem, hlavní holdingové společnosti a jejím dceřiným společnostem), pokud je to nezbytné pro účely uvedené v těchto „zásadách ochrany osobních údajů”.

Můžeme zveřejnit Vaše osobní údaje:

 1. v rozsahu, v jakém je to vyžadováno zákony;
 2. v souvislosti s probíhajícím nebo potenciálním právním procesem;
 3. za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným subjektům za účelem prevence podvodů);
 4. kupujícímu (nebo potenciálnímu kupujícímu) jakékoliv činnosti nebo aktiva, které prodáváme (nebo máte záměr); a
 5. všem osobám, o nichž se důvodně domníváme, že mohou požádat soud nebo jiný příslušný orgán o poskytnutí těchto osobních údajů, pokud je podle našeho rozumného názoru vysoce pravděpodobné, že takový soud nebo orgán nařídí zveřejnění takovýchto osobních údajů

S výjimkou případů uvedených v těchto „Zásadách ochrany osobních údajů” nebudeme informace týkající se uživatele poskytovat třetím stranám.

E. Mezinárodní přenosy údajů

 1. Informace, které shromažďujeme, mohou být přechovávány a zpracovávány v kterékoli ze zemí, ve kterých podnikáme, a mohou být přenášeny mezi těmito zeměmi za účelem umožnění použití informací v souladu s těmito „Zásadami ochrany osobních údajů”.
 2. Informace, které shromažďujeme, mohou být přeneseny do následujících zemí, které nemají předpisy na ochranu osobních údajů rovnocenné zákonům platným v Evropském hospodářském prostoru: USA, Rusko, Japonsko, Čína a Indie.
 3. Osobní údaje, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo odešlete ke zveřejnění na našich webových stránkách, mohou být dostupné prostřednictvím internetu po celém světě. Nemůžeme zabránit použití nebo zneužití těchto informací jinými osobami.
 4. Výslovně souhlasíte s předáváním osobních údajů popsaných v této části E.

F. Uchovávání osobních údajů

 1. V této Části F jsme stanovili naše zásady a postupy pro uchovávání údajů, jenž mají za účel zajistit dodržování našich zákonných povinností uchovávat a odstraňovat osobní údaje.
 2. Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány po dobu delší, než je doba nezbytná pro tento účel nebo účely.
 3. Bez ohledu na jiná ustanovení v této části F uchováme dokumenty (včetně elektronických dokumentů) obsahující osobní údaje:
 1. v rozsahu, v jakém je to vyžadováno zákony;
 2. pokud se domníváme, že tyto dokumenty mohou být relevantní pro jakékoli probíhající nebo budoucí soudní řízení; a
 3. za účelem stanovení, výkonu nebo obrany našich zákonných práv (včetně poskytování informací jiným subjektům za účelem prevence podvodů).

G. Bezpečnost osobních údajů

 1. Přijmeme přiměřená technická a organizační opatření, abychom zabránili ztrátě, zneužití nebo změně osobních údajů uživatele.
 2. Veškeré Vámi poskytnuté osobní údaje budeme ukládat na naše zabezpečené servery (chráněné heslem a firewallem).
 3. Všechny elektronické finanční transakce prováděné prostřednictvím našich webových stránek budou chráněny šifrovací technologií.
 4. Uživatel bere na vědomí, že přenos informací přes internet je potenciálně nebezpečný a bezpečnost takto přenášených dat není zaručena.
 5. Jste odpovědní za zachování důvěrnosti hesla použitého k přístupu na náš web; nebudeme Vás žádat o uvedení tohoto heslo (kromě případů, kdy se přihlašujete na náš web).

H. Novelizace

Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním jejich nové verze na našem webu. Tuto stránku byste měli čas od času zkontrolovat, abyste se ujistili, že rozumíte všem změnám v těchto zásadách. Můžeme Vás informovat o změnách těchto zásad prostřednictvím e-mailu nebo systému zasílání soukromých zpráv na našem webu.

I. Vaše práva

Uživatel může požádat o přístup ke svým osobním údajům, které jsou uchovávány. Zpřístupnění těchto údajů souvisí s:

 1. předložením příslušného dokladu totožnosti (pro tento účel obvykle akceptujeme fotokopii pasu ověřenou notářem a originál kopie účtu za služby s Vaší aktuální adresou).

Na vaši žádost můžeme ukrýt osobní údaje, v rozsahu povoleném zákonem.

Můžete nám kdykoli dát pokyn, abychom Vaše osobní údaje nezpracovávali pro marketingové účely.

V praxi obvykle buďto předem výslovně souhlasíte s využíváním Vašich osobních údajů pro marketingové účely, nebo Vám poskytneme možnost odhlásit sdílení Vašich osobních údajů pro marketingové účely.

J. Webové stránky třetích stran

Naše webová stránka obsahuje hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran a podrobné informace o nich. Nemáme žádnou kontrolu a nejsme zodpovědní za zásady a postupy ochrany osobních údajů třetích stran.

K. Aktualizace informací

Pokud potřebujeme opravit nebo aktualizovat osobní údaje, které o Vás máme, dejte nám prosím vědět.

L. Cookies

Naše webové stránky používají soubory cookies. Soubor cookies je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a číslic), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a uložen prohlížečem. Identifikační údaje se zasílají zpět na server pokaždé, když prohlížeč odešle požadavek na otevření stránky na serveru. Soubory cookies mohou být „trvalé“ nebo „relační“ soubory cookies: trvalé soubory cookies budou uloženy Vašim webovým prohlížečem a zůstanou platné až do nastaveného data vypršení platnosti, pokud je před datem vypršení platnosti nevymažete; cookies relace vyprší na konci relace uživatele, jakmile je webový prohlížeč uzavřen. Soubory cookies obvykle neobsahují žádné informace identifikující uživatele, ale osobní údaje, které o Vás ukládáme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v souborech cookies a získanými z nich. Na našich webových stránkách používáme jak relační, tak trvalé cookies.

 1. Názvy souborů cookies, které používáme na našich webových stránkách, a účely, pro které se používají, jsou uvedeny níže:
 1. Zlepšení a usnadnění přístupu na web – správce může ukládat do souborů cookies informace o preferencích a nastaveních uživatele týkajících se webové stránky, za účelem vylepšení, zlepšení a urychlení poskytování služeb na webu.
 2. Přihlášení – Správce používá soubory cookies pro účely přihlašování Uživatelů na webu
 3. Marketing a reklama – Správce a Externí webové stránky používají soubory cookies pro marketingové účely a nabízení reklam Uživatelům.
 4. Statistické údaje – Správce a Externí webové stránky používají soubory cookies ke shromažďování a zpracování statistických údajů, jako jsou např. statistiky návštěv, statistiky zařízení Uživatele nebo statistiky chování uživatelů. Tyto údaje jsou shromažďovány za účelem analýzy a vylepšení webu.
 5. Poskytování multimediálních služeb – Správce a Externí webové stránky používají soubory cookies pro poskytování Uživatelům multimediálních služeb.
 6. Sociální služby – Správce a Externí webové stránky používají soubory cookies k podpoře sociálních služeb
 1. Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímat soubory cookies – například:
 1. v prohlížeči Internet Explorer (verze 10) můžete blokovat soubory cookies pomocí nastavení přepsání zpracování souborů cookies, které je k dispozici kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti internetu“, „Ochrana osobních údajů“ a následně na „Pokročilé“;
 2. v prohlížeči Firefox (verze 24) můžete zablokovat všechny soubory cookies kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“, „Ochrana osobních údajů“, výběrem „Použít vlastní nastavení pro historii“ z rozbalovací nabídky a zrušením zaškrtnutí „Přijímat cookies ze stránek“; a
 3. v Chromu (verze 29) můžete blokovat všechny soubory cookies otevřením nabídky „Přizpůsobení a kontrola“, kliknutím na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Nastavení obsahu“ a následně výběrem „Blokovat webům nastavení jakýchkoli údajů“ pod nadpisem „Soubory cookies „.

Zablokování všech souborů cookies bude mít negativní dopad na možnost používat více webových stránek. Pokud zablokujete soubory cookies, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

 1. Soubory cookies, které jsou již uloženy ve Vašem počítači, můžete smazat – například:
 1. v prohlížeči Internet Explorer (verze 10) musíte ručně smazat soubory cookies (návod najdete na straně http://support.microsoft.com/kb/278835);
 2. v prohlížeči Firefox (verze 24) můžete soubory cookies smazat kliknutím na „Nástroje“, „Možnosti“ a „Ochrana osobních údajů“, následně výběrem „Použít vlastní nastavení pro historii“, kliknutím na „Zobrazit soubory cookies“ a kliknutím na „Odstranit všechny soubory cookies”; a
 3. v prohlížeči Chrome (verze 29) můžete odstranit všechny soubory cookies otevřením nabídky „Přizpůsobení a kontrola“, kliknutím na „Nastavení“, „Zobrazit pokročilá nastavení“ a „Vymazat údaje prohlížeče“ a následně výběrem možnosti „Odstranit soubory cookies a další údaje webu a pluginů“ před kliknutím na „Vymazat údaje prohlížení”.
 1. Odstranění cookies bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

Tyto webové stránky využívají cookies. Dovězte se více o účelu jejich využívání a změně nastavení cookies ve Vašem prohlížeči. Používáním webových stránek souhlasíte s používáním cookies v souladu s aktuálním nastavením prohlížeče. Souhlasím Podrobnosti

error: